કોર્ટ કેસ ના અખબાર – ૧૩ મી અપ્રિલ, ૨૦૧૮

અલ દાઈ અલ અજલ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની ઝબાની મુંબઈ હાઈ કોર્ટ માં ૧૩ મી અપ્રિલ ૨૦૧૮ બપોરે દોબારા શરુ થઇ. સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન દાવત ના કેસ ન. ૩૩૭/૨૦૧૪ માં પ્લેનટીફ ની હેસિયત સી ગવાહી આપી. નામદાર જસ્ટીસ ગૌતમ પટેલ ની કોર્ટ માં ઝબાની થઇ.

કુલ ૨ સેશન માં શેહ્ઝાદા મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન, પ્રતિવાદી, ના સીનીયર કાઉન્સિલ મોહતરમ ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ને ૩૦ સવાલ પૂછા. ૨૦૧૫ માં કેસ માં ઝબાની શરુ થઇ અને સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ને જુમલે ૫૪૪ સવાલો પુછાયા. અને સૈયદના ફખરુદ્દીન ની ઝબાની શરુ થઇ ત્યાર સી કે હમણાં તક ૭૬૩ સવાલો પુછાયા છે . સૈયદના કુત્બુદ્દીન અને સૈયદના ફખરુદ્દીન ને હમણાં સુધી કુલ ૧૩૦૭ સવાલો આજ તક પુછાયા છે.

ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ને કુરઆન મજીદ માં થી અમુક આયતો બતાવીને પૂછું કે શું આ આયતો એમ કહે છે કે વસિયત (વારસાપત્ર – વીલ) વાસ્તે ૨ મરદો શાહિદ હોવા જોઈએ એમ જરૂરી છે? સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન એ ફરમાવ્યું કે એમ નથી, આ ઝિકર દુન્યવી વસિયત (વર્લ્ડલી વિલ) કરવા વાસ્તે ૧-૨ રસ્તા બતાયા છે. ઇકબાલ ચાગલા એ પછી સવાલ કીધો કે બીજી કઈ તરહ ની વસિયત છે કે જે દુન્યવી વસિયત નથી, સૈયદના એ ફરમાવ્યું કે નસ્સ (એક દાઈ એના વારસ મનસૂસ ને કાઈમ કરે) એ ભી એક તરહ ની વસિયત છે, પણ તે ફક્ત દુનિયા પૂરતી બાબત વાસ્તે નથી.

ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ને પૂછું કે શું “વસિયત” ની માના “વિલ” (વારસાપત્ર) છે? સૈયદના ફખરુદ્દીન એ જવાબ દીધો કે તે “વસિયત” ના શબ્દ ની એક આમ માના છે. વસિયત ની માના એમ ભી છે કે કોઈ ને નસીહત કરે યા શિખામણ આપે. કે આ મીસલ વર્તાવ કરવો જોઈએ યા અમલ કરવું જોઈએ, કોઈ સૂચન આપે એને ભી વસિયત કહી શકાય છે.

સૈયદના ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ને પછી એમ સવાલ પૂછો કે શું દાઉદી બોહરા કૌમ ના મઝહબ ના મુતાબિક નસ્સ એક વસિયત છે, સૈયદના એ ફરમાવ્યું કે હા અને એમ ઝ્યાદા ખુલાસો કીધો કે  વસિયત કે જે નસ્સ છે તે દુન્યવી વસિયત સી ઘણા પેહલૂ માં અલગ છે.

ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ને કિતાબ મુખ્તસર અલ આસાર માં સી એક હિસ્સો બતાવો એ કિતાબ સૈયદનલ કાઝી અલ નોઅમાન એ લિખા છે કે જે સૈયદનલ કાઝી અલ નોઅમાન મોઈઝ ઈમામ ના કાઝી અલ કુઝાત (ચીફ જસ્ટીસ) હતા. સૈયદના ને સવાલ પૂછો કે શું વસિયત (બીક્વેસ્ટ) શાહીદો વગર થઇ શકે, સૈયદના એ ફરમાવ્યું કે હા થઇ શકે અને એમ ઝ્યાદા ફરમાવ્યું કે સૈયદનલ કાઝી અલ નોઅમાન એક બીજા કિતાબ માં ફરમાવે છે કે અગર તમને કોઈ બીજા શાહિદ (આઉટસાઈડ વિટનેસ) ન મળે તો ભી વસિયત કરે કેમ કે રસુલુલ્લાહ સ.અ. એ ફરમાવ્યું છે.

ઇકબાલ ચાગલા એ પછી સૈયદના ને આપ ની પ્લેન્ટ (કેસ ની અરજી, યાચિકા) અને એફિડેવિટ ઓફ એવીડેન્સ બતાવી ને પૂછું કે શું આપ નું એમ કેહવું છે કે ૭ માં દાઈ (સૈયદના એહમદ બિન અલ મુબારક રી.અ.) એ આપ ના માઝૂન ૮ માં દાઈ (સૈયદના હુસૈન બિન અલી રી.અ. ) પર ખાનગી માં નસ્સ કીધી અને એ નસ્સ ના કોઈ બીજા શાહિદ (આઉટસાઈડ વિટનેસ) ન્હોતા એમ આપ ને કેહવું સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. ના આ અરબી જુમલા ના આધાર પર છે કે “ફમાં અશહદુશ શોહોદા ઝાહેરન વમા નસ્સા અલયહે ઝાહેરન” કે જે જુમલા સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. ની સન ૧૩૬૩ હિ. ની રિસાલત શરીફા “મશ્રબતો તસનીમ એ નૂર” માં છે? સૈયદના એ જવાબ ફર્માયો કે હા, સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. રિસાલત માં ફરમાવે છે અને એજ મીસલ બાવન માં  (૫૨) માં દાઈ સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. એ ૧૦ મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫ માં આપની વાઅઝ માં એમ ફરમાવ્યું કે ૮ માં દાઈ એ એમ શહાદત દીધી કે આપ ના ઉપર ૭ માં દાઈ એ નસ્સ કીધી છે, અને જ્યારે કે બીજા કોઈ ભી શાહિદ ન્હોતા. આપ ની ખુદ ની શહાદત (ઝબાની) યાને ૮ માં દાઈ ની શહાદત કિફાયત હતી.

નામદાર જસ્ટીસ ગૌતમ પટેલ એ આઇન્દા સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની ગવાહી, ક્રોસ એક્ઝામિનેશન, ના વાસ્તે પાંચ દિવસ નક્કી કીધા છે, ૨૦ અને ૨૧ જૂન, અને ૩,૪ અને ૫ મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ તારીખ આપી છે.

बोम्बे हाई कोर्ट केस के अखबार, १३ अप्रैल २०१८

अल दाई अल अजल सैयदना ताहेर फखरुद्दीन (त.उ.श.) की ज़बानी बोम्बे हाई कोर्ट में १३ वी अप्रैल २०१८ के रोज़ दोपहर के वक़्त दुबारा शुरू हुई. सैयदना फखरुद्दीन ने दावत के केस नं. ३३७/२०१४ में वादी की हैसियत से गवाही दी. नामदार जस्टिस गौतम पटेल के कोर्ट में ज़बानी शुरू हुई.

कुल मिलाकर दो सत्रों में शेह्ज़दा मुफद्दल सैफुद्दीन (प्रतिवादी) के वकील सीनियर काउन्सिल मोहतरम इकबाल चागला ने सैयदना फखरुद्दीन से ३० सवाल पूछे. साल २०१५ में केस में ज़बानी शुरू हुई और सैयदना कुत्बुद्दीन (री.अ.) से ५४४ सवाल पूछे गए, और सैयदना फखरुद्दीन की ज़बानी शुरू हुई तब से आप को ७६३ सवाल पूछे गए है. सैयदना कुत्बुद्दीन और सैयदना फखरुद्दीन से कुल मिलाकर अब तक १३०७ सवाल पूछे गए है.

इकबाल चागला ने सैयदना फखरुद्दीन को कुरआन मजीद में से कुछ आयतें दिखाई और पूछा कि क्या इन आयतों में यह बताया गया है कि वसीयत (वसीयतनामा) के लिया मर्दों में से २ शाहिदों (साक्षी) की ज़रुरत है? सैयदना फखरुद्दीन ने फरमाया कि ऐसा नहीं है. यहाँ दुनियावी वसीयत करने के बारे में बताया गया है और ऐसी वसीयत करने के १ या २ वैध तरीके बताए गए है. इकबाल चागला ने फिर पुछा कि ऐसी कौन सी वसीयत है जो दुनियावी नहीं होती? सैयदना ने फरमाया कि नस्स (एक दाई का अपने जानशीन को काइम करना) भी एक तरह की वसीयत है लेकिन वह सिर्फ दुनियावी उमूर के लिए नहीं होती.

इकबाल चागला ने सैयदना से पुछा कि क्या वसीयत का मतलब “विल” (वारिस नामा) है? सैयदना फखरुद्दीन ने जवाब फरमाया कि यह  “वसीयत” के लफ्ज़ की प्रचलित माना है. किसी को नसीहत करना, सलाह देना कि इस तरह बर्ताव करना चाहिय, इस तरह अमल करना चाहिए, या किसी को आदेश देना, इसे भी वसीयत कहा जा सकता है.

फिर सैयदना फखरुद्दीन से यह सवाल किया गया कि क्या नस्स दाउदी बोहरा कौम के मज़हबी सिद्धांतों के अनुसार एक वसीयत है?  सैयदना ने फरमाया कि हाँ, और आपने यह स्पष्ट किया कि वह वसीयत जो नस्स है, वह दुनियावी वसीयत से कई पहलुओं में अलग है.

इकबाल चागला ने सैयदना को किताब मुख्तसरुल आसार (जो सैयदनल काज़ी अल-नोमान ने लिखी है जो इमाम मोइज़ के असरे मैमून में काज़िल कुज़ात थे (चीफ जस्टिस) और जिनका दावत के हुदूद में ऊँचा दर्जा था) में से एक लेख बताया और पुछा कि क्या वसीयत बिना शाहिद के की जा सकती है? सैयदना फखरुद्दीन ने फ़रमाया कि हाँ, की जा सकती है. आपने यह भी फरमाया कि सैयदनल काज़ी अल-नोमान दूसरें किताब में फरमाते है कि यदि तुम्हें कोई दूसरा शाहिद (निष्पक्ष गवाह) न मिलें तो भी वसीयत करो क्योंकि रसुलुल्लाह ने फरमाया है.

इकबाल चागला ने सैयदना को आपकी याचिका (प्लेंट) और एफिडेविट ऑफ एविडेंस दिखाई और पूछा कि क्या आपकी गवाही कि ७ वे दाई (सैयदना अहमद बिन अल-मुबारक री.अ.) ने आपके माज़ून ८ वे दाई (सैयदना हुसैन बिन अली री.अ.) पर खानगी तौर से नस्स की और यह नस्स का कोई भी बाहरी शाहिद नहीं था, सैयदना ताहेर सैफुद्दीन (री.अ.) ने लिखी अरबी इबारत “फमा अशहदा अल-शोहदाअ ज़ाहेरन वमा नस्स अलैहे ज़ाहेरन” पर आधारित है, जो इबारत सैयदना ताहेर सैफुद्दीन (री.अ.) की १३६३ ही. की रिसालत शरीफा “मशरबतो तस्नीमे नूर” में है? सैयदना ने फरमाया कि हाँ, और आपने यह भी फरमाया कि इसके अलावा यह गवाही ५२ वे दाई सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के एक बयान के अनुसार भी है, जो आपने १० वी फ़रवरी २००५ के दिन आपकी वाअज़ में फरमाया था, कि ८ वे दाई ने यह शहादत दी कि आपके ऊपर ७ वे दाई ने नस्स की है और जबकी इस नस्स का कोई शाहिद नहीं था, आपकी (८ वे दाई की) शहादत काफी थी.

नामदार जस्टिस गौतम पटेल ने आइन्दा सैयदना के क्रोस एक्जामिनेशन के लिए ५ दिन मुक़र्रर किए है. २० और २१ वी जून और ३,४,५ वी जुलाई २०१८ की तारीखें दी है.

كورٹ كيس نا اخبار –١٣ ايپريل ٢٠١٨

الداعي الاجل سيدنا طاهر فخر الدين طع ني زباني بمبئي هاي كورٹ ما  ١٣ مي ايپريل ٢٠١٨ دوپهير ني وقت دوباره شروع تهئي، سيدنا فخر الدين دعوة نا كيس نمبر ٣٣٧\٢٠١٤ ما پلينتيف ني حيثية سي گواهي آپي، نامدار جستيس گوتم پٹيل نا كورٹ ما زباني تهئي

جملے  ٢ سيشن ما ديفيندنٹ شهزاده مفضل سيف الدين  نا سينير كاؤنسل محترم اقبال چاگلا يه سيدنا فخرالدين نے ٣٠ سؤال پوچها، ٢٠١٥ ما كيس ما زباني شروع تهئي انے سيدنا قطب الدين نے جملے ٥٤٤ سؤال پوچهايا، انے سيدنا فخر الدين ني زباني شروع تهئي تيوارسي كه همنا تك ٧٦٣ سؤال پوچهايا چهے، جملے سيدنا قطب الدين انے سيدنا فخر الدين نے همنا تك ١٣٠٧ سؤال آج تك پوچها چهے

اقبال چاگلا يه سيدنا فخر الدين نے قران مجيد ما سي بعض آيتو بتاوي انے پوچهو كه سوں آ آيتو ايم كهے چهے كه وصية (وراثة نامه) نا واسطے مردو ما سي ٢ شاهد ني ضرورة چهے؟، سيدنا فخر الدين يه فرمايو كه ايم نتهي، آ تو دنيوي وصية وَرْلدْلِي وِيل كروا واسطے ١ يا ٢ رسته بتايا چهے ، اقبال چاگلا يه پچهي سؤال كيدو كه بيجي كئي قسم ني وصية چهے كه جه دنيوي وصية (وَرْلدْلِي وِيل) نتهي، سيدنا يه فرمايو كه نص (أيك داعي اهنا جانشين منصوص نے قائم كرے)  يه بهي ايك قسم ني وصية چهے، پن يه فقط دنيوي أمور (دنيا پرتي چيزو) واسطے نتهي

اقبال چاگلا يه سيدنا نے پوچهو كه سوں “وصية” ني معنىٰ “وِيل” (وراثة نامه) چهے؟ سيدنا فخرالدين يه جواب ديدو كه يه “وصية” نا لفظ ني ايك رائج معنىٰ چهے، وصية ني معنىٰ ايم بهي چهے كه كوئي نے نصيحة كرے يا سكهامن آپے ادوايس، كاؤنسل كه آ مثل ورتاؤ كرؤ جوئے يا عمل كرؤ جوئے، كوئي انستركشن آپے اهنے بهي وصية كهي سكائي چهے

سيدنا فخر الدين طع نے پچهي ايم سؤال پوچهو كه سوں داؤدي بهره قوم نا مذهب نا مطابق نص ايك وصية چهے، سيدنا يه فرمايو كه هاں، انے ايم زيادة واضح كيدو كه وه وصية كه جه نص چهے ته دنيوي وصية سي گهنا پِهلو ما الگ چهے

اقبال چاگلا يه سيدنا نے مختصر الآثار ما سي ايك حصة بتايو، (يه كتاب سيدنا القاضي النعمان يه لكها چهے جه سيدنا القاضي النعمان معز امام نا قاضي القضاة هتا)، بتاوي نے سيدنا نے سؤال كيدو كه سوں وصية بيكويست شاهدو بغير تهئي سكے، سيدنا فخر الدين طع يه فرمايو كه هاں تهئي سكے، انے ايم زيادة فرمايو كه سيدنا القاضي النعمان بيسرا كتاب ما ايم فرماوے چهے كه اگر تمنے كوئي بيجا شاهد  آؤتسايد ويتنس نه ملے توبهي وصية كرے كيمكه رسول الله صلع يه  فرمايو چهے

اقبال چاگلا يه پچهي سيدنا نے آپنو پلينت انے آفيداويت اوف اويدينس بتاوي نے پوچهو كه سوں آپنو ايم كهؤ چهے كه ساتما داعي (سيدنا احمد بن المبارك رض) يه آپنا ماذون آتهما داعي (سيدنا حسين بن علي رض) پر خانگي ما نص كيدي، انے يه نص ما كوئي بيجا شاهد نوتا (آؤتسايد ويتنس)، يه سگلو آپنو كهؤ سيدنا طاهر سيف الدين رض نا آ عربي جملة پر سي چهے، “فما اشهد الشهداء ظاهرا وما نص عليه ظاهرا”، كه جه جملة سيدنا طاهر سيف الدين رض ني ١٣٦٣هـ ني رسالة شريفة “مشربة تسنيم نور” ما چهے؟ سيدنا يه جواب فرمايو كه هاں، سيدنا طاهر سيف الدين رسالة ما فرماوے چهے انے ايج مثل باونما داعي سيدنا محمد برهان الدين رض يه ١٠ فيبرواري ٢٠٠٥ آپني وعظ ما ايم فرمايو كه آتهما داعي يه ايم شهادة ديدي كه آپنا اوپر ساتما داعي يه نص كيدي چهے، انے جيوارے كه بيجا كوئي شاهد نوتا، آپني خُود ني شهادة، يعني آتهما داعي ني شهادة كفاية هتي

نامدار جستيس گوتم پٹيل يه عائنده سيدنا فخرالدين طع ني گواهي كروس اگزامينيشن نا واسطے پانچ دن نكي كيدا چهے، ٢٠ مي انے ٢١ مي جون انے ٣جي، ٤تهي انے ٥مي جولاي ٢٠١٨ تاريخ آپي چهے

Bombay High Court Declaratory Suit 13th April 2018

The recording of evidence of His Holiness Syedna Taher Fakhruddin Saheb (TUS), the Plaintiff in Suit 337/2014, which had been originally filed by his predecessor His Holiness the Late Syedna Khuzaima Qutbuddin Saheb RA (the Original Plaintiff) in the Hon’ble Bombay High Court, continued on 13th April in Courtroom No. 37 of the Hon’ble Bombay High Court, presided over by the Hon’ble Justice Gautam Patel.

 

Syedna Fakhruddin Saheb was asked 30 questions over two sessions of cross-examination by Mr. Iqbal Chagla, Senior Counsel for the defendant Shehzada Mufaddal Saifuddin. Since 2015 when the cross-examination began, Syedna Qutbuddin Saheb was asked a total of 544 questions, and Syedna Fakhruddin Saheb has so far been asked 763 questions, a cumulative total of 1,307 questions between the Original Plaintiff and the Plaintiff to date.

 

Mr. Chagla showed Syedna Fakhruddin Saheb an extract from the Quran and asked Syedna Fakhruddin Saheb whether that extract of the Quran says that a Will is required to be witnessed by two men.  Syedna Fakhruddin Saheb disagreed and replied that it speaks of the making of a worldly Will and the one or two ways in which this may be legitimately done. Mr. Chagla then asked Syedna Fakhruddin Saheb what a Will is that is not “worldly”. Syedna Fakhruddin Saheb replied that nass of succession is also a type of Will but it does not pertain only to worldly matters.

 

Mr. Chagla asked Syedna Fakhruddin Saheb whether ‘wasiyyah’ means a Will. Syedna Fakhruddin Saheb responded that it is one of its prominent meanings and that it can also mean an advice or counsel that a person should act in a certain way or do a certain thing, and that even an instruction or advisory can take the form of a ‘wasiyyah’.

 

Syedna Fakhruddin Saheb was asked whether he agreed that per the tenets of the Dawoodi Bohra faith, nass is equated to a ‘wasiyyah’. Syedna Fakhruddin Saheb replied that he agreed, and further clarified that a wasiyyah that is a nass of succession is different in many ways from a wasiyyah that is a worldly will.

 

Mr. Chagla showed an extract from Muktasar al Asaar (by Syedna al-Qadi al-Numan, chief Qadi in the time of Imam Muizz in Fatimid Cairo, and high ranking Dawat dignitary at the time) to Syedna Fakhruddin Saheb and asked whether he maintains that a bequest can be validly made without witnesses. Syedna Fakhruddin Saheb replied yes, and added that the same author (Syedna al-Qadi al-Numan) has also said elsewhere that if you do not find an outside witness, then you should still proceed to make the bequest because the Prophet has said so.

 

Mr. Chagla showed Syedna Fakhruddin Saheb his Plaint and Affidavit of Evidence. He then asked whether his testimony that the 7th Dai (Syedna Ahmed ibn Mubarak RA) conferred a nass of succession on his Mazoon (Syedna Husain ibn Ali RA) to succeed him as the 8th Dai and did so in private without any outside or other witnesses present was based on the Arabic sentence “fa-ma ashhada al shohadaa zaaheran wa-ma nassa alayhi zaaheran” from Syedna Taher Saifuddin RA’s Risalat Mashrabat Tasneem Nur (1363AH). Syedna Fakhruddin Saheb responded yes, and that it is also based on a sermon by the 52nd Dai on 10th February 2005 in which he said that the 8th Dai testified to the nass conferred on him by the 7th Dai. Since there were no other witnesses, his (the 8th Dai, Syedna Husain ibn Ali RA’s) own testimony was sufficient.

 

The Hon’ble Justice Gautam Patel has scheduled the further cross-examination of Syedna Fakhruddin Saheb for five further days on 20th and 21st June, and on 3rd, 4th, and 5th July 2018.

बोम्बे हाई कोर्ट केस के अखबार, २१ और २२ मार्च, २०१८

अल दाई अल अजल सैयदना ताहेर फखरुद्दीन त.उ.श. की ज़बानी बोम्बे हाई कोर्ट में २१ वी मार्च २०१८ के रोज़ दोपहर को दोबारा शुरू हुइ। सैयदना फखरुद्दीन ने दावत के केस नं ३३७/२०१४ में वादी की हैसियत से गवाही दी। नामदार जस्टिस गौतम पटेल के कोर्ट में ज़बानी हुइ।

कुल मिलाकर चार सत्रों में शेह्ज़ादा मुफद्द्ल सैफुद्दीन (प्रतिवादी) के वकील सीनियर काउन्सिल मोहतरम इक़बाल चागलाने सैयदना फखरुद्दीन से ७८ सवाल पूछे। सन २०१५ में केस में ज़बानी शुरू हुइ और सैयदना कुत्बुद्दीन रि.अ. से ५४४ सवाल पूछे गए, और सैयदना फखरुद्दीन की ज़बानी शुरू हुइ तब से आप को ७३३ सवाल पूछे गए है । सैयदना कुत्बुद्दीन और सैयदना फखरुद्दीन को कुल मिलाकर अब तक १२७७ सवाल  पूछे गए है ।

इक़बाल चागला ने सैयदना फखरुद्दीन को एक हस्तलिखित किताब बताई। सैयदना ने फरमाया कि आप इस किताब से वाकिफ़ नहीं है। इक़बाल चागला के कहने पर सैयदना ने उस किताब में से बताए गए कुछ अंश पढ़े। फिर आप से सवाल पूछा गया कि क्या इस किताब में यह लिखा गया है कि २५ व़े दाई सैयदना जलाल रि.अ. ने २६ व़े दाई सैयदना दाउद बिन अजबशाह पर नस्स दावत के लोगो (people of Dawat)दरमियाँ फरमाई? सैयदना ने फरमाया कि हां, इस किताब में वैसा लिखा गया है, सैयदना ने उस किताब में से फिर आगे पढ़ कर और यह फरमाया कि इस किताब में यह बात गलत लिखी गई है कि दावत के लोगो ने २६ व़े दाई को दावत सोंपी। आप ने आगे खुलासा फरमाया कि दावत के लोगो को यह हक्क नहीं है कि दावत मनसूस को सौंपे, सैयदना हमीदुद्दीन किरमानी रि.अ. (हाकिम इमाम के बाब उल अबवाब) ने यह फरमाया है कि चाहे तमाम आलम के लोग यह शहादत दे कि यही वारिस है, मगर इस शहादत की कोई एहेम्मियेत या गिनती नहीं जब तक इमाम या दाई ने नस्स न फरमाई हो। इस वजह से इमाम या दाई ही अपने मनसूस को दावत सौंपते है।

इक़बाल चागला ने सैयदना फखरुद्दीन से सवाल पूछा कि क्या आप के पास कोई लिखित सुबूत है कि २७ व़े दाई सैयदना दाउद बिन कुतुबशाह हक्क पर थे इस बात की सब से एहेम दलील यह थी कि आप २६ व़े दाई के माजून थे? जवाब में सैयदना ने फरमाया कि हाँ, सैयेदी हसन बिन इदरीस के किताब “अल बुरहान उल जलीयाह” में यह लिखा गया है।

इक़बाल चागला ने सैयदना फखरुद्दीन से पूछा कि जिस ख़त में (सिजिल्ल उल बिशारत) २० व़े इमाम ने २१ व़े इमाम को काइम करने की खबर दी उस ख़त के मौलातुना हुररत उल मलेका शाहिद थे। सैयदना फखरुद्दीन ने फरमाया कि आप शाहिद नहीं थी। फिर इक़बाल चागला ने सैयदना द्वारा कोर्ट में दर्ज की गई एफिडेविट ऑफ़ एविडेंसAffidavit of Evidence) में से यह जुमले सैयदना को दिखलाए जिस मे सैयदना ने फरमाया था कि २० व़े इमाम ने “मौलातुना हुररत उल मलेका को नस्स के बारे में – जो आप ने सिजिल्ल उल बिशारत में की – आप अकेले को ही शाहिद इख्तियार किया था”। इक़बाल चागला ने पूछा कि इन दोनों में से क्या सही है? सैयदना फखरुद्दीन ने फरमाया कि दोनों ही सही है। जो सवाल आप से आज किया गया उसके जवाब में आप की मुराद यह है कि मौलातुना हुररत उल मलेका, जब इमाम ने सिजिल्ल उल बिशारत खत लिखा, तब आप मिस्र में हाज़िर नहीं थी और ख़त के लिखे जाने की शाहिद नहीं थी.(मौलातुना हुररत उल मलेका उस वक्त यमन में थी) और सैयदना ने एफिडेविट ऑफ़ एविडेंस में जो पहले कहा वह यह कि मौलातुना हुररत उल मलेका ने नस्स की अकेले ही शहादत दी कि २१ व़े इमाम तैयेब इमाम है और आप की इस शहादत के सबब सतर की दावत २१ व़े इमाम के नाम से काइम है।

इक़बाल चागला ने सैयदना से सवाल पूछा की आप ने जो कहा कि सुलेमान नबी अ.स. ने आप के वारिस पर पहली बार नस्स खानगी में (गोपनीय तरीके से) की, किसी अन्य व्यक्ति को शाहिद नहीं रखा (मतलब सिर्फ सुलेमान नबी और आप के मनसूस ही हाज़िर थे) आप का यह कहना किस बुनियाद पर है ? सैयदना फखरुद्दीन ने फरमाया की सुलेमान नबी ने पहली बार नस्स खानगी में फरमाई यह बयान सैयदना क़ाज़ी अल नौमान रि.अ., जो इमाम के दाई और क़ाज़ी अल कुज़ात (चीफ जस्टिस) थे आप ने अपने किताब असास उत तावील में लिखा है । इसी किताब में सैयदना क़ाज़ी अल नौमान  बयान फरमाते है कि जिस वक्त सुलेमान नबी ने अपनी आखरी उम्र में दोबारा नस्स फरमाई तो उस दावत के हुदूद ने यह कहा कि अगर इस बात का हमें पहले इल्म हो जाता कि मनसूस कौन है तो व़े इस अज्ञानता की मेहनत को नहीं भुगतते। सैयदना क़ाज़ी अल नौमान इस वाकए के बारे में कुरआन मजीद की एक आयत का भी बयान फरमाते है।

इक़बाल चागला ने सैयदना फखरुद्दीन से पूछा की आप ने फरमाया के अमीरुल मुमिनीन मौलाना अली स.अ. को इशारे से काइम किया गया (स्पष्ट शब्दों में नहीं)(not by direct statement) तो आप की क्या मुराद है? तब सैयदना ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह स.अ. ने आप के बयान में अली का नाम आप के नाम के साथ जोड़ कर फरमाया और हाज़रीन के लिये इशारा फ़रमाया कि अली आप के वारिस है। रसूलुल्लाह स.अ. ने फरमाया कि “जिसका मौला मै हु, अली उसके मौला है” इक़बाल चागला ने फिर सैयदना से पुछा कि क्या रसूलुल्लाह स.अ. ने मौलाना अली स.अ. को लोगो के दरमियाँ काइम फरमाया (public anointment)? सैयदना ने फरमाया कि हाँ यह बात सही है।

इक़बाल चागला ने सैयदना से पूछा कि क्या आप ५१ व़े दाई के ख़त से आशना (परिचित) है तो सैयदना ने फरमाया कि एक हद्द तक आशना है। इक़बाल चागला ने फिर पूछा कि क्या अप ५१ व़े दाई के ख़त को देखकर पहचान लोगे? सैयदना ने फरमाया कि ख़त के नमूने देखकर बताया जा सकता है।

इक़बाल चागला ने सैयदना को कुछ बाइंडिंग किये गए कागज़ो को पेश किया, जो हिस्सा सैयदना को बताया गया वह हाथ से की गई लाइन वाले कागज़ पर पेन्सिल से लिखा था। इक़बाल चागला ने सैयदना से पूछा की क्या आप मानते है कि यह ५१ व़े दाई के हाथ से लिखे ख़त है? सैयदना ने फरमाया कि नहीं । इक़बाल चागला ने पूछा कि आप पहचान पाते हो कि यह किसके ख़त है? सैयदना ने फरमाया नहीं।

इक़बाल चागला ने सैयदना से पूछा कि क्या इस कागज़ में यह नहीं लिखा गया कि नस्स खानगी में हो (गोपनीय तरीके से) फिर भी ४ या २ शाहिदो की हाज़री में ही होनी चाहिए(must be done)? जवाब में सैयदना फखरुद्दीन ने फरमाया कि यह नहीं लिखा गया है कि ४ या २ शाहीदो की हाज़री में ही नस्स होनी चाहिए,(must be done) बलके यह लिखा गया है कि ४ या २ शाहीदो की हाज़री में भी नस्स हो सकती है(it may be done), और यह भी लिखा है कि दाई को इस बारे में पूरा इख्तियार है, और जैसे व़े चाहे, कर सकते है।

नामदार जस्टिस गौतम पटेल ने आइन्दा सैयदना के क्रोस एक्जामिनेशन के लिये १३ अप्रैल, २०१८ की तारीख मुक़र्रर की है।

કોર્ટ કેસ ના અખબાર – ૨૧, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૮

અલ દાઈ અલ અજલ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની ઝબાની મુંબઈ હાઈ કોર્ટ માં ૨૧ મી માર્ચ ૨૦૧૮ બપોરે દોબારા શરુ થઇ. સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન દાવત ના કેસ ન. ૩૩૭/૨૦૧૪ માં પ્લેનટીફ ની હેસિયત સી ગવાહી આપી. નામદાર જસ્ટીસ ગૌતમ પટેલ ની કોર્ટ માં ઝબાની થઇ.

કુલ  ૪ સેશન માં શેહ્ઝાદા મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન, પ્રતિવાદી, ના સીનીયર કાઉન્સિલ મોહતરમ ઇકબાલ ચાગલા સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ને ૭૮ સવાલ પૂછા. ૨૦૧૫ માં કેસ માં ઝબાની શરુ થઇ અને સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ને જુમલે ૫૪૪ સવાલો પુછાયા. અને સૈયદના ફખરુદ્દીન ની ઝબાની શરુ થઇ ત્યાર સી કે હમણાં તક ૭૩૩ સવાલો પુછાયા છે . સૈયદના કુત્બુદ્દીન અને સૈયદના ફખરુદ્દીન ને હમણાં સુધી કુલ ૧૨૭૭ સવાલો આજ તક પુછાયા છે.

ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ફખરુદ્દીન ને એક હસ્તલિખિત કિતાબ બતાવી. સૈયદના તે કિતાબ સી વાકિફ નહોતા. ઇકબાલ ચાગલા ના કેહવા પર સૈયદના એ એમા સી થોડા જુમલા પઢા. આપ ને સવાલ કરવામાં આવ્યો કે શું આ કિતાબ માં એમ લખું છે કે ૨૫ માં દાઈ સૈયદના જલાલ રી.અ. એ ૨૬ માં દાઈ સૈયદના દાઉદ બિન અજબશાહ પર નસ્સ દાવત ના લોગો ના દરમિયાન કીધી? સૈયદના એ ફરમાવ્યું કે હા આ કિતાબ માં એમ લખું છે, સૈયદના એ ઝ્યાદા એમ ફરમાવ્યું કે આ કિતાબ માં આ વાત ગલત લખી છે કે દાવત ના લોગો એ ૨૬ માં દાઈ ને દાવત સોંપી. આપ એ ઝ્યાદા ખુલાસો કિધો કે દાવત ના લોગો નો હરગિઝ હક્ક નથી કે દાવત મનસૂસ ને સોંપે. સૈયદના હમિદુદ્દીન અલ કીરમાની રી.અ. (હાકિમ ઈમામ ના બાબ ઉલ અબવાબ) યે એમ ફરમાવ્યું છે કે અગર તમામ આલમ એમ શહાદત દે કે આજ વારીસ છે તો એ શહાદત ગણાતી નથી અગર એના પર ઈમામ યા દાઈ એ નસ્સ ના કીધી હોઈ. તે સી ઈમામ યા દાઈ એના મનસૂસ ને દાવત સોંપે છે.

ઇકબાલ ચાગલા યે સૈયદના ફખરુદ્દીન ને સવાલ કીધો કે, શું આપના પાસે કોઈ લેખિત સબૂત છે કે ૨૭ માં દાઈ સૈયદના દાઉદ બિન કુતુબશાહ હક્ક પર હતા એની મોટા માં મોટી દલીલ એ હતી કે આપ ૨૬ માં દાઈ ના માઝૂન હતા? સૈયદના એ ફરમાયુ કે હા, સૈયદી હસન બિન ઈદ્રીસ ના કિતાબ “અલ બુરહાન ઉલ જલીયાહ” માં એમ લખું  છે.

ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ફખરુદ્દીન ને પૂછું કે જે કાગઝ માં (સીજીલ્લ ઉલ બીશારત) ૨૦ માં ઈમામ એ ૨૧ માં ઈમામ ને કાઈમ કરવાની ખબર કીધી એહના મૌલાતુના હુરરત ઉલ મલેકા શાહીદ હતા? સૈયદના ફખરુદ્દીન એ ફરમાયુ કે ના આપ નહોતા. પછી ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના એ કોર્ટ માં આપેલી એફિડેવિટ ઓફ એવીડન્સ માં સી આ જુમલા સૈયદના ને બતાવ્યા જેમાં આપ એ ફરમાયુ છે કે ૨૦ માં ઈમામ એ “મૌલાતુના હુરરત ઉલ મલેકા ને નસ્સ ના ઉપર – જે આપ એ સીજીલ્લ ઉલ બીશારત માં કીધી – એના વાસ્તે એકલા શાહિદ ઇખ્તેયાર કીધા” ઇકબાલ ચાગલા એ પૂછું કે આ બે માં સી કયું સહી છે? સૈયદના ફખરુદ્દીન એ ફરમાયુ કે બેવે સહી છે. જે સવાલ આપ ને આજે કરવામાં આવ્યો એના જવાબ માં આપ ની મુરાદ એમ હતી કે મૌલાતુના હુરરત ઉલ મલેકા મિસર માં હાઝીર નહોતા અને શાહિદ નહોતા જ્યારે ૨૦ માં ઈમામ એ સીજીલ્લ

ઉલ બીશારત લખું.(મૌલાતુના હુરરત ઉલ મલેકા યમન માં હતા) અને આપ એ જે પેહલા એફિડેવિટ ઓફ એવીડન્સ માં કહ્યું છે તે શું કે મૌલાતુના હુરરત ઉલ મલેક નસ્સ ના અકેલા શાહિદ હતા કેમ કે આપ એ શહાદત દીધી કે ૨૧ માં ઈમામ તૈયબ ઈમામ છે અને આપ ની શહાદત ના સબબ આ સતર ની દાવત ૨૧ માં ઈમામ ના નામ સી કાઈમ રેહશે.

ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ને સવાલ પૂછો કે આપ એ જે કહ્યું છે કે કે સુલેમાન નબી અ.સ. એ પેહલા આપ ના વારીસ પર નસ્સ ખાનગી માં કીધી, કોઈ બીજા શાહિદ વગર (યા ને કે ફક્ત સુલેમાન નબી અને આપ ના મનસૂસ હાઝીર હતા) યે આપ નું કેહવું શું બુનિયાદ પર છે? સૈયદના ફખરુદ્દીન એ ફરમાયુ કે સુલેમાન નબી એ પેહલી વખ્ત ખાનગી માં નસ્સ કીધી યે બયાન સૈયદનલ કાઝી અલ નોઅમાન રી.અ. એ જે ઈમામ ના દાઈ અને કાઝી અલ કુઝાત (ચીફ જસ્ટીસ) હતા, આપ એ આપના કિતાબ અસાસ ઉત તાવીલ માં લખું છે. એજ કિતાબ માં સૈયદનલ કાઝી અલ નોઅમાન બયાન કરે કે જે વખ્ત સુલેમાન નબી ની આખિર ઉમર માં પાછી નસ્સ કીધી તે વખ્ત દાવત ના હુદૂદ એ એમ કહ્યું કે જો એ સગલા પેહલા જાણી લેતા કે મનસૂસ કોણ છે તો એ સગલા ના જાણવાની (અજ્ઞાન પણા ની) મુશ્કેલ ન ભોગવતે. સૈયદનલ કાઝી અલ નોઅમાન આ વાકેઆ ના બારામાં કુરઆન મજીદ ની એક આયત નું ભી બયાન કરે છે.

ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ફખરુદ્દીન ને પૂછું કે આપ એ ફરમાયુ કે અમીરુલ મુમિનીન મૌલાના અલી સ..અ. ને ઇશારા સી કાઈમ કીધા ( સ્પષ્ટ શબ્દો માં નહીં) તો આપ ની શું મુરાદ હતી? તો સૈયદના એ ફરમાયુ કે રસુલુલ્લાહ સ.અ. આપ ના બયાન માં અલી નું નામ આપ ના નામ સાથે જોડી ને ફરમાયુ એના સી હાઝરીન વાસ્તે ઈશારો કીધો કે અલી આપ ના વારીસ છે. રસુલુલ્લાહ એ ફરમાયુ કે “જેનો મૌલા મેં છું અલી એના મૌલા છે”. ઇકબાલ ચાગલા એ પછી સૈયદના ને પૂછું કે શું રસુલુલ્લાહ એ મૌલાના અલી ને કાઈમ કીધા તે લોગો ના દરમિયાન હતું (public anointment)? તો સૈયદના એ ફરમાયુ કે એ વાત સહી છે.

ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ને પૂછું કે શું આપ ૫૧ માં દાઈ ના ખત સી આશના (familiar) છે તો સૈયદના એ ફરમાયુ કે એક હદ તક આશના છે. ઇકબાલ ચાગલા એ પછી પૂછું કે શું આપ ૫૧ માં દાઈ ના ખત દેખે તો એને પેહ્ચાની શકે? સૈયદના એ ફરમાયુ કે એનો મિસાલ પેશ થાય એ દેખીનેજ ફરમાવી શકે.

ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ને કિતનાક બંધાએલા (bound) કરેલા કાગઝો પેશ કીધા જે હિસ્સો સૈયદના ને બતાયો તે હાથ સી લાઈન વાલા કાગઝ પર પેનસીલ સી લખાયું હતું. ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ને પૂછું શું આપ કબુલ કરો છો કે આ ૫૧ માં દાઈ ના હાથ ના ખત છે? સૈયદના ફખરુદ્દીન એ ના ફરમાયુ. ઇકબાલ ચાગલા એ પૂછું કે શું આપ આ કોના હાથ ના ખત છે તે પેહ્ચાની શકો છો? તો સૈયદના એ ના ફરમાયુ.

ઇકબાલ ચાગલા એ પછી સૈયદના ને પૂછું કે શું આ કાગઝ માં એમ લખું છે કે અગર નસ્સ ખાનગી માં ભી કરે તો ૨ યા કે ૪ શાહીદો ની હાઝરી માં જ થવી જોઈએ, સૈયદના ફખરુદ્દીન એ ફરમાયુ કે આ કાગઝ માં એમ નથી લખું ૨ યા કે ૪ શાહિદ ની હાઝરી માં જ થાવી જોઈએ બલકે એમ લખું છે કે ૨ યા ૪ શાહિદ ની હાઝરી માં ભી થઇ શકે અને એમ ભી લખું છે કે દાઈ ને આ અમર માં કુલ ઈખ્તિયાર છે અને એ જેમ ચાહે તેમ કરી શકે છે.

નામદાર જસ્ટીસ ગૌતમ પટેલ એ આઇન્દા સૈયદના ના ક્રોસ એક્ઝામિનેશન ના વાસ્તે ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮ તારીખ આપી છે.

كورٹ كيس نا اخبار –٢١، ٢٢ مارچ ٢٠١٨

الداعي الاجل سيدنا طاهر فخر الدين طع ني زباني بمبئي هاي كورٹ ما  ٢١ مي مارچ ٢٠١٨ دوپهير ني وقت دوباره شروع تهئي، سيدنا فخر الدين دعوة نا كيس نمبر ٣٣٧\٢٠١٤ ما پلينتيف (plaintiff) ني حيثية سي گواهي آپي، نامدار جستيس گوتم پٹيل نا كورٹ ما زباني تهئي،

جملے  ٤ سيشن ما شهزاده مفضل سيف الدين (defendant)  نا senior counsel محترم اقبال چاگلا يه سيدنا فخرالدين نے ٧٨ سؤال پوچها، ٢٠١٥ ما كيس ما زباني شروع تهئي انے سيدنا قطب الدين نے جملے ٥٤٤ سؤال پوچهايا، انے سيدنا فخر الدين ني زباني شروع تهئي تيوارسي كه همنا تك ٧٣٣ سؤال پوچهايا چهے، جملے سيدنا قطب الدين انے سيدنا فخر الدين نے همنا تك ١٢٧٧ سؤال آج تك پوچها چهے،

اقبال چاگلا يه سيدنا فخر الدين نے ايك مخطوط كتاب (manuscript) بتاوي، سيدنا يه كتاب سي آشنا (familiar) نوتا، اقبال چاگلا نا كهوا پر سيدنا يه اهما سي بعض جملة پرها، آپنے سؤال كروا ما آيو كه سوں آ كتاب ايم كهے چهے كه ٢٥ ما داعي سيدنا جلال رض يه ٢٦ ما داعي سيدنا داؤد بن عجبشاه رض پر نص دعوة نا لوگو (people of Dawat) نا درميان  كيدي؟ ، سيدنا يه فرمايو كه ها، آ كتاب ما ايم لكهو چهے، سيدنا يه زيادة ايم فرمايو كه آ كتاب ما آ وات غلط لكهي چهے كه دعوة نا لوگو يه ٢٦ ما داعي نے دعوة سونپي، آپ يه ايم زيادة واضح كيدو كه دعوة نا لوگو نو هرگز حق نتهي كه دعوة منصوص نے سونپے، سيدنا حميد الدين الكرماني رض (حاكم امام عم نا باب الأبواب) يه ايم فرمايو چهے كه اگر تمام عالم ايم شهادة دے كه آج وارث چهے، تو يه شهادة گناتي نتهي اگر اهنا اوپر امام يا داعي يه نص نه كيدي هوئي، ته سي امام يا داعي اهنا منصوص نے دعوة سونپے چهے،

اقبال چاگلا يه سيدنا فخر الدين نے سؤال كيدو كه سوں آپنا پاسے كوئي لكهٹ ثبوت چهے آ وات نو كه ٢٧ ما داعي سيدنا داؤد بن قطبشاه حق پر تها اهنو مهوتا ما مهوتي دليل يه تهي كه آپ ٢٦ ما داعي نا ماذون تها؟، سيدنا يه فرمايو كه ها، سيدي حسن بن ادريس نا كتاب “البرهان الجالية” ما ايم لكهو چهے،

اقبال چاگلا يه سيدنا فخر الدين نے پوچهو كه جه كاغز ما (سجل البشارة) ٢٠ ما امام يه ٢١ ما امام نے قائم كروا ني خبر كيدي، اهنا مولاتنا الحرة الملكة شاهد هتا، سيدنا فخرالدين يه فرمايو كه نه، آپ نوتا، پچهي اقبال چاگلا يه سيدنا ني كورٹ ما آفيداويت اوف اويدينس (Affidavit of Evidence) ما سي آ جملة سيدنا نے بتايو، جه ما آپ يه فرمايو چهے كه ٢٠ ما امام يه “مولاتنا حرة الملكة نے نص نا اوپر ـ جه آپئے سجل البشارة ما كيدي – اهنا واسطے اكيلا شاهد اختيار كيدا “، اقبال چاگلا يه پوچهو كه آ ٢  ما سي كيو صحيح چهے؟، سيدنا فخر الدين يه فرمايو كه بيوے صحيح چهے، جه سؤال آپنے آجے تهيو اهما آپني مراد ايم هتي كه مولاتنا حرة الملكة مصر ما حاضر نوتا انے شاهد نوتا جيوارے ٢٠ ما امام يه سجل البشارة لكهو (مولاتنا حرة الملكة يمن ما هتا)، انے آپئے جه پهلے آفيداويت اوف اويدينس (Affidavit of Evidence) ما كهيو چهے ته سو كه مولاتنا حرة الملكة نص نا اكيلا شاهد هتا كيمكه آپئے شهادة ديدي كه ٢١ ما امام طيب امام چهے، انے آپني شهادة نا سبب آ ستر ني دعوة ٢١ ما امام نا نام سي قائم رهسے،

اقبال چاگلا يه سيدنا نے سال پوچهو كه آپ يه جه كهيو چهے كه سليمان نبي عم يه پهلے آپنا وارث پر نص خانگي ما كيدي كوئي بيسرا شاهد بغير (يعني كه فقط سليمان نبي انے آپنا منصوص حاضر هتا)، يه آپنو كهؤو سوں بنياد پر چهے، سيدنا فخر الدين يه فرمايو كه كه سليمان نبي يه پهلي وقت خانگي ما نص كيدي يه بيان سيدنا القاضي النعمان رض، جه امام نا داعي انے قاضي القضاة هتا، آپئے آپنا كتاب أساس التاويل ما كيدو چهے، يه ج كتا ما سيدنا القاضي النعمان بيان كرے چهے كه جه وقت سليمان نبي ني آخر عمر ما پاچهي نص كيدي ته وقت دعوة نا حدود يه ايم كهيو كه اگر جو يه سگلا پهلے جاني ليتا كه منصوص كون چهے، تو يه سگلا نه جانواني محنة ما نه بهوگتے، سيدنا القاضي النعمان آ واقعة نا باره ما قران مجيد ني ايك آية بهي بيان كرے چهے،

اقبال چاگلا يه سيدنا فخر الدين نے پوچهو كه آپئے فرمايو كه امير المؤمنين مولانا علي صع نے إشارة سي قائم كيدا (واضح بيان نهيں – not by direct statement)، تو آپني سوں مراد هتي؟، سيدنا يه فرمايو كه رسول الله صلع يه آپنا بيان ما علي نو نام آپنا نام ساتهے جوري نے فرمايو اهنا سي حاضرين واسطے إشارة كيدو كه علي آپنا وارث چهے، رسول الله يه فرمايو كه “جه نو مولىٰ ميں چهوں، علي اهنا مولىٰ چهے”، اقبال چاگلا يه پچهي سيدنا نے پوچهو كه سوں رسول الله يه مولانا علي نے قائم كيدا ته لوگون نا درميان هتو (public anointment)؟ سيدنا يه فرمايو كه يه وات صحيح چهے،

اقبال چاگلا يه سيدنا نے پوچهو كه سوں آپ ٥١ ما داعي نا خط سي آشنا (familiar) چهے، سيدنا يه فرمايو كه ايك حد تك آشنا چهے، اقبال چاگلا يه پچهی پوچهو كه سوں آپ ٥١ ما داعي نا خط ديكهے تو اهنے پهچاني سكے؟، سيدنا يه فرمايو كه اهنو مثال پيش تهائي يه ديكهي نے ج فرماوي سكے،

اقبال چاگلا يه سيدنا نے كتناك بندهائيلا (bound) كاغزو پيش كيدا، جه حصة سيدنا نے بتايو ته هاتهـ سي لاين والا كاغز پر پنسيل سي لكهايو تهو، اقبال چاگلا يه سيدنا نے پوچهو كه سوں آپ قبول كرے چهے كه آ ٥١ ما داعي نا هاتهـ نا خط چهے؟، سيدنا فخر الدين يه نه فرمايو، اقبال چاگلا يه پوچهو كه سوں آپ آ كونا هاتهـ نا خط چهے ته پهچاني سكے چهے؟، سيدنا يه نه فرمايو،

اقبال چاگلا يه پچهي سيدنا نے پوچهو كه سوں آ كاغز ما ايم لكهو چهے كه اگر نص خانگي ما بهي كرے تو ٢ يا كه ٤ شاهد ني حاضري ماج تهاوي جويه (must be done)، سيدنا فخر الدين يه فرمايو كه آ كاغز ما ايم نتهي لكهو ٢ ياكه ٤ شاهد ني حاضري ماج تهاوي جويه (must be done)، بلكه ايم لكهو چهے كه ٢ يا كه ٤ شاهد ني حاضري ما بهي تهئي سكے (it may be  done)،  انے ايم بهي لكهو چهے كه داعي نے آ امر ما كل اختيار چهے انے يه جيم چاهے تيم كري سكے چهے،

نامدار جستيس گوتم پٹيل يه عائنده سيدنا نا cross examination  نا واسطے ١٣ مي إيپرل ٢٠١٨ تاريخ آپي چهے،

Bombay High Court Declaratory Suit 21st & 22nd March 2018

The recording of evidence of His Holiness Syedna Taher Fakhruddin Saheb (TUS), the Plaintiff in Suit 337/2014, which had been originally filed by his predecessor His Holiness the Late Syedna Khuzaima Qutbuddin Saheb RA (the Original Plaintiff) in the Hon’ble Bombay High Court, continued on 21st and 22nd March in Courtroom No. 37 of the Hon’ble Bombay High Court, presided over by the Hon’ble Justice Gautam Patel.

 

Over four sessions of cross-examination, Syedna Fakhruddin Saheb was asked 78 questions by Mr Iqbal Chagla, Senior Counsel for the defendant Shehzada Mufaddal Saifuddin. Since 2015 when the cross-examination began, Syedna Qutbuddin Saheb was asked a total of 544 questions, and Syedna Fakhruddin Saheb has so far been asked 733 questions, a cumulative total of 1,277 questions between the Original Plaintiff and the Plaintiff to date.

 

Mr. Chagla showed Syedna Fakhruddin Saheb a manuscript that he was not familiar with. He was then asked to read from it to see whether it said that the nass conferred by the 25th Dai, Syedna Jalal RA on the 26th Dai Syedna Dawood bin Ajabshah RA was in the presence of the people of Dawat. Syedna Fakhruddin Saheb answered yes, that was what the manuscript said. Syedna Fakhruddin Saheb also added that the manuscript incorrectly said that the people of the Dawat handed over the Dawat to the 26th Dai. Syedna Fakhruddin Saheb explained that it was never for the people of the Dawat to hand over the Dawat to the Mansoos and an authority as high as Syedna Hamiduddin al Kirmani (The Bab ul-Abwaab of the 16th Imam, Imam Hakim) had said that even if the whole world were to testify that a particular person is a successor, that is not valid unless there is a nass conferred by the Imam or Dai and therefore, it is the Imam or Dai who hands over the Dawat to the Mansoos.

 

Mr. Chagla asked Syedna Fakhruddin Saheb whether there was any written proof that supported his earlier statement that the biggest proof of the legitimacy of the 27th Dai Syedna Dawood bin Qutubshah’s claim to being the Dai was that he was the Mazoon of the 26th Dai. Syedna Fakhruddin Saheb responded, yes, that this was stated in the book ‘Al Burhan al Jaliya’ written by Syedi Hasan bin Idris.

 

Mr. Chagla asked Syedna Fakhruddin Saheb if Maulatuna Hurrat al-Malika was a witness to the written communication from the 20th Imam appointing the 21st Imam. Syedna Fakhruddin Saheb responded no, she was not. Mr. Chagla referred to the statement in Syedna Fakhruddin Saheb’s Affidavit of Evidence that the 20th Imam “chose Maulatuna Hurrat al-Malika to be the single witness to the nass he conferred via the Sijjil ul Bisharat” and asked which of these two above statements were true. Syedna Fakhruddin Saheb responded that both statements were correct. He said in the question put to him today, he (Syedna Fakhruddin Saheb) meant that she (Maulatuna Hurrat al-Malika) was not physically present in Egypt to witness the letter (Sijjil ul Bisharat) being written by the 20th Imam (she was in Yemen at that time). In his earlier statement in his Affidavit of Evidence, Syedna Fakhruddin Saheb said that Maulatuna Hurrat al-Malika was the single witness to the nass because she testified that the 21st Imam was al-Tayyeb and it was based on her testimony that this Dawat in the seclusion of the Imam would continue in the name of the 21st Imam.

 

Mr. Chagla asked Syedna Fakhruddin Saheb questions regarding the basis on which he had said that Prophet Sulayman SA first conferred nass on his successor in private without any outside witnesses (i.e. only Prophet Sulayman and his mansoos were present). Syedna Fakhruddin Saheb replied that the conferment of the first nass being conferred in private is narrated by Syedna Qadi al-Noman, who was a Dai and also the Chief Justice during the time of the Imam in his book ‘Asaas ut-taweel’. In the same book Syedna Qadi al Noman also narrated that when the nass was again done at the end of Prophet Sulayman’s life the dignitaries of the Dawat said that had they known who the Mansoos was before they would not have suffered the anguish of not knowing his identity. Syedna Qadi al Noman cites a Quranic verse about this incident.

 

Mr. Chagla asked Syedna Fakhruddin Saheb what he meant when he said that the appointment of Maulana Ali AS was by an indication (i.e. not by a direct statement). Syedna Fakhruddin Saheb responded that he meant that Prophet Mohammed SAW in addressing the gathering referred to Imam Ali as his successor by juxtaposing Imam Ali’s name with his own. The Prophet said, “He whose Maula I am, Ali is now his Maula.” Mr Chagla then asked Syedna Fakhruddin Saheb whether Maulana Ali succeeded Prophet Mohammed by public anointment, to which Syedna Fakhruddin Saheb agreed.

 

Mr. Chagla asked Syedna Fakhruddin Saheb whether he was familiar with the handwriting of the 51st Dai. Syedna Fakhruddin Saheb answered that he was familiar only to some extent. Mr. Chagla then asked whether he would be able to recognize the handwriting if he saw it, Syedna Fakhruddin Saheb said that he could not say until he was shown the specimen of his handwriting.

 

Mr. Chagla showed Syedna Fakhruddin Saheb a bound collection of documents. The portion shown was handwritten on lined paper using a pencil. Mr. Chagla then asked if Syedna Fakhruddin Saheb agreed that this was the handwriting of the 51st Dai. Syedna Fakhruddin Saheb responded “no”. Mr. Chagla asked if he recognised the handwriting at all, to which Syedna Fakhruddin Saheb responded “no”.

 

Mr. Chagla then asked if Syedna Fakhruddin Saheb agreed that one of the pages in the collection of documents said that although nass can be conferred secretly, it must even so be done in the presence of two or four witnesses. Syedna Fakhruddin Saheb responded that the page in question does not say that it must be done in the presence of two or four witnesses, but rather says that it may be done in the presence of two or four witnesses, and that it also says that the Dai has complete freedom of choice in this matter and may do as he pleases.

 

The Hon’ble Justice Gautam Patel has scheduled the further cross-examination of Syedna Fakhruddin Saheb on 13th April 2018.

كورٹ كيس نا اخبار -١٣، ١٤، ١٦ فيبرواري ٢٠١٨

الداعي الاجل سيدنا طاهر فخر الدين طع ني زباني بمبئي هاي كورٹ ما ١٣ مي فيبرواري ٢٠١٨ دوپهيرے ١٢ واجے دوباره شروع تهئي، سيدنا فخر الدين دعوة نا كيس نمبر ٣٣٧\٢٠١٤ ما پلينتيف (plaintiff) ني حيثية سي گواهي آپي، نامدار جستيس گوتم پٹيل نا كورٹ ما زباني تهئي،

شهزاده مفضل سيف الدين (defendant) نا senior counsel محترم اقبال چاگلا يه سيدنا فخرالدين نے سؤالو پوچها،

١٣مي فيبرواري اقبال چاگلا يه سيدنا نے ٥١ ما داعي ني ايك رسالة نا باره ما سؤال كيدو جه ما سيدنا طاهر سيف ادلين فرماوے چهے كه نص ايك “جماعة” نا درميان تهاوي جو ئے، سيدنا يه جواب ما فرمايو كه عربي لفظ “جماعة” نو چهے، انے رسول الله صلع يه ايم فرمايو چهے، “ايك اكيلو مؤمن بهي جماعة چهے” (المؤمن وحده جماعة)،

سيدنا نے سؤال تهيو كه ايم ضروري چهے كه نص (nass of successio) واضح أداء (explicit) هوئي؟، سيدنا يه جواب ما فرمايو كه جيم داؤدي بهره قوم نا ميثاق ني عبارة ما چهے، نص دايركٹ كهوا سي (direct statement) يا واضح إشارة سي تهائي،

١٤ مي فيبرواري اقبال چاگلا يه سيدنا نے اسمعيل بن عبد الرسول اجيني (المجدوع) ني فهرست نا باره ما سؤال كيدو – كه جه ما اسماعيلي فقه، تاريخ انے فلسفة ني كتابو ني ليسٹ چهے، سؤال ايك كيدو كه سوں يه فهرست محقق مستند چهے (authoritative)، سيدنا يه جواب فمرايو كه ايم نه ليوائي كه آ فهرست بالتمام محقق مستند چهے، كيمكه يه فهرست نا جمع كرنار، جه داؤدي بهره قوم ما مجدوع سي اولكهائي چهے، يه ٤٠ ما داعي نو سامنو كيدو، دشمني كيدي،

اقبال چاگلا يه مجدوع ني فهرست نا باره ما كتناك بيجا سؤالو كيدا كه جه نامدار جستيس گوتم پٹيل يه منع كيدا ايم كهي نے كه شهزاده مفضل سيف الدين (defendant) نے پهلے ايم ثابت كرؤ پرهسے كه داؤدي بهره قوم نا نزديك آ فهرست مستند انے محقق چهے،

١٦مي فيبرواري سيدنا يه ٥٢ ما داعي سيدنا محمد برهان الدين نا بيان ني ايك ويديو ريكوردنگ پيش كيدي جه ما ٥٢ ما داعي ايم فرماوے چهے كه مجدوع ني كوئي بهي تصور مانوي نه جوئے، انے مجدوع نا سگلا لكهانو سي گهنو سنبهالؤ جوئے،

اقبال چاگلا يه كورٹ ما ٥١ ما داعي سيدنا طاهر سيف الدين رض ني بيان ني ايك ريكوردنگ پيش كيدي جه ما شهزاده مفضل سيف الدين (defendant) ايم زعم كرے چهے كه ٥١ ما داعي ايم ذكر كرے چهے كه نص نا شاهدو هوا جوئے، سيدنا يه كورٹ ما يه ج بيان نے ديجيتلي واضح كيديلي ريكوردنگ (enhanced for clarity) پيش كيدي، انے فرمايو كه ايم وضاح چهے كه نص واسطے شاهدو هوا جوئے اهني كئي ذكر نتهي، انے ايم فرمايو كه ٥١ ما داعي “شاهدو” نو كئي بهي فرماؤتا ج نتهي، بلكه “كاغزو” ني ذكر فرماوے چهے، نامدار جستيس گوتم پٹيل يه آ گهنا مهم اختلاف ني نوندهـ كيدي انے ايم كهيو كه اهني الگ سي غور كرؤ جوئيسے،

اقبال چاگلا يه سيدنا نے سؤال كيدو كه ٢٧ ما داعي سيدنا داؤد بن قطب شاه آپنا قائم نا كرنار ٢٦ ما داعي نا ماذون هتا، اهنا سوى آپني سچائي پر كوئي بيسري دليل چهے (مُدّعي سليمان نا خلاف)، سيدنا يه فرمايو كه ٢٥ ما داعي يه ايم فرمايو تهو كه آپنا سپنا ما امام تشريف لايا انے فرمايو كه تمے “٢ داؤد” (٢٦ ما داعي انے ٢٧ ما داعي) نے تمارا بعد دعوة نا رتبة ما قائم كرو، سيدنا يه ايم بهي فرمايو كه جيوارے ٢٦ ما داعي يه ٢٧ ما داعي نے آپنا منصوص قائم كيدا تو كتناك لوگو يه واندو كيدو، ٢٦ ما داعي يه واندو كرنار لوگو نے ايم فرمايو كه آ تو ٢٥ ما داعي يه آپنے (٢٦ما داعي نے) فرمايو تهو كه سيدنا داؤد بن قطب شاه نے ٢٧ ما داعي قائم كرے،

سيدنا يه ايم بهي فرمايو كيدي كه ٥١ ما داعي سيدنا طاهر سيف الدين آپني رسالة ما ايم ذكر كرے چهے كه سليمان يه پهلے سيدنا داؤد بن قطب شاه نے سجده ديدو انے قبول كيدو كه آپنا اوپر نص تهئي چهے، پچهي تهورا سال بعد دعؤو كيدو،

(شهزاده مفضل سيف الدين (defendant) سيدنا خزيمة قطب الدين واسطے سجده ديتا تها، اهني ويديو ريكوردنگ كورٹ ما پيش كيدي چهے)

نامدار جستيس گوتم پٹيل يه عائنده سيدنا نا cross examination  نا واسطے ٢١ مي انے ٢٢مي مارچ ٢٠١٨ انے هجي ضرورة هوئي تو ١٠مي، ١١مي انے ١٣مي إيپرل ٢٠١٨ تاريخ آپي چهے،

કોર્ટ કેસ ના અખબાર – ૧૩, ૧૪ અને ૧૬ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૮

અલ દાઈલ અજલ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની ઝબાની બોમ્બે હાઈ કોર્ટ માં ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ બપોરે ૧૨ વાગ્યે પુનઃ શરુ થઇ.

સૈયદના ફખરુદ્દીન દાવત ના કેસ નંબર ૩૩૭/૨૦૧૪ માં વાદી (plaintiff) ની હેસિયત સી ઝબાની આપી. નામદાર જસ્ટીસ ગૌતમ પટેલ ના કોર્ટ માં ઝબાની થઇ.

શેહ્ઝાદા મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન પ્રતિવાદી (defendant) ના સીનીયર કાઉન્સીલ મોહતરમ ઇક્બાલ ચાગલા એ સૈયદના ફખરુદ્દીન ને સવાલો પૂછા.

૧૩ મી ફેબ્રુઆરી ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ને ૫૧ માં દાઈ ની એક રિસાલત ના બારામાં સવાલ પુછો જેમાં સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન ફરમાવે છે કે નસ્સ એક “જમાઅત” ના દરમિયાન થવી જોઈએ. સૈયદના એ જવાબ માં ફર્માયું કે રિસાલત માં અરબી લફ્ઝ “જમાઅત” નો છે અને રસુલુલ્લાહ સ.અ. એ એમ ફરમાવ્યું છે “એકલો એક મુમીન ભી જમાઅત છે”. (المؤمن وحده جماعة)

સૈયદના ને સવાલ થયો કે શું એમ જરૂરી છે કે નસ્સ સ્પષ્ટ શબ્દો માં થવી જોઈએ? સૈયદના એ જવાબમાં ફરમાવ્યું કે જેમ દાઉદી બોહરા કૌમ ના મીસાક ના બયાન માં છે કે નસ્સ સ્પષ્ટ શબ્દો માં કહીને યા સ્પષ્ટ ઇશારા થી થાય.

૧૪ મી ફેબ્રુઆરી ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ને ઈસ્માઈલ બિન અબ્દુરરસૂલ ઉજ્જૈની (અલ મજદૂ) ની ફેહરિસ્ત (લીસ્ટ) ના બારામાં સવાલ કરો કે જેમાં ઈસમાઈલી ફીકેહ, તારીખ અને ફલસફત ની કીતાબો ની સૂચિ છે. સવાલ એમ કીધો કે શું એ ફેહરિસ્ત અધિકારીક, પ્રમાણિત (મુસ્તનદ) છે? સૈયદના એ જવાબ ફર્માયો કે એમ ના લેવાઈ કે આ ફેહરિસ્ત પૂરેપૂરી મુસ્તનદ છે કેમ કે એ ફેહરિસ્ત ના તૈયાર કરનાર જે દાઉદી બોહરા કૌમ માં મજદૂ નામ સી ઓળખાઈ છે, તે એ ૪૦ માં દાઈ નો સામનો કરો અને દુશ્મની કીધી.

ઇકબાલ ચાગલા એ મજદૂ ની ફેહરિસ્ત ન બારામાં હજી કેટલાક સવાલો કર્યા જે સવાલો નો નામદાર જસ્ટીસ ગૌતમ પટેલ એ નામંજૂર કર્યા એમ કહીને કે શેહ્ઝાદા મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન (પ્રતિવાદી) ને પહેલા એમ સાબિત કરવું પડશે કે દાઉદી બોહરા કૌમ માં આ ફેહરિસ્ત મુસ્તનદ છે.

૧૬ મી ફેબ્રુઆરી સૈયદના એ ૫૨ માં દાઈ સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. ના બયાન ની એક વિડીયો રેકોર્ડીંગ પેશ કીધી જેમાં ૫૨ માં દાઈ ફરમાવે છે કે દુશ્મન મજદૂ ની કોઈ ભી તસવ્વુર માનવી ન જોઈએ, અને મજદૂ ના સગલા લીખાનો સી ઘનું સંભાળવું જોઈએ.

ઇકબાલ ચાગલા એ કોર્ટ માં ૫૧ માં દાઈ સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. ના બયાન ની એક રેકોર્ડીંગ પેશ કીધી જેના હવાલા થી શેહ્ઝાદા મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન (પ્રતિવાદી) તરફથી એમ કેહવામાં આવ્યું કે આ ટેપ માં ૫૧ માં દાઈ એમ ઝિકર કરે છે કે નસ્સ ના “શાહીદો” હોવા જોઈએ. સૈયદના એ કોર્ટ માં એજ બયાન ની વાઝેહ કરેલી (પશ્ચાદ ધ્વની વગર) એજ રેકોર્ડીંગ પેશ કીધી અને ફર્માવ્યુ કે એમ વાઝેહ છે કે નસ્સ વાસ્તે શહીદો હોવા જોઈએ એની કોઈ ઝિકર આ રેકોર્ડીંગ માં છે જ નહીં, અને એમ ફરમાવ્યું કે ૫૧ માં દાઈ “શાહીદો” નું કઈ ભી ફર્માવતાજ નથી બલકે સ્પષ્ટ સંભળાઈ છે કે “કાગઝો” ની ઝિકર ફરમાવે છે. નામદાર જસ્ટીસ ગૌતમ પટેલ એ આ ઘણા ગંભીર ફરક ની નોંધ લીધી અને એમ કહ્યું કે આ બાબત ની જાંચ તપાસ કરવી પડશે.

ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ને સવાલ કીધો કે ૨૭ માં દાઈ સૈયદના દાઉદ બિન કુતુબશાહ આપ ના કાઈમ ના કરનાર ૨૬ માં દાઈ ના માઝૂન હતા એહના સિવાય આપની સચ્ચાઈ પર કોઈ બીજી દલીલ છે (દાવેદાર સુલેમાન ના ખિલાફ). સૈયદના એ ફરમાવ્યું કે ૨૫ માં દાઈ એ એમ ફરમાવ્યું હતું કે આપના સપના માં ઈમામ તશરીફ લાવ્યા અને ફરમાવ્યું કે તમે “બે દાઉદ” (૨૬ માં દાઈ અજબશાહ, અને ૨૭ માં દાઈ કુતુબશાહ) ને તમારા બાદ દાવત ના રુતબા માં કાઈમ કરજો. સૈયદના એએમ ભી ફરમાવ્યું કે જ્યારે ૨૬ માં દાઈ એ ૨૭ માં દાઈ ને આપના મનસૂસ કાઈમ કીધા, તો કેટલાક લોકોએ વાંધો લીધો, ૨૬ માં દાઈ એ વાંધો લેનાર લોકો ને ફરમાવ્યું કે આ તો ૨૫ માં દાઈ એ આપને (૨૬ માં દાઈ ને) વસિયત કરી હતી કે સૈયદના દાઉદ બિન કુતુબશાહ ને ૨૭ માં દાઈ કાઈમ કરજો.

સૈયદના એ એમ ભી ફરમાવ્યું કે ૫૧ માં દાઈ સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન આપ ની રિસાલત માં એમ ઝિકર કરે છે કે સુલેમાન એ પહેલા સૈયદના દાઉદ બિન કુતુબશાહ ને સજદો દીધો અને કબુલ કીધું કે આપના ઉપર નસ્સ થઇ છે, પછી થોડા વરસ પછી ઇનકાર કરીને દાવો કીધો.

(શેહ્ઝાદા મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન – પ્રતિવાદી – ભી સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન (આ કેસ માં મૂળ વાદી) વાસ્તે સજદો દેતા હતા. એની વિડીયો રેકોર્ડીંગ કોર્ટ માં પેશ કરી છે.)

નામદાર જસ્ટીસ ગૌતમ પટેલ એ હવે પછી સૈયદના ના ક્રોસ એક્ઝામિનેશન વાસ્તે ૨૧ અને ૨૨ માર્ચ, ૨૦૧૮ અને હજી જરૂરત પડે તો ૧૦, ૧૧ મી અને ૧૩ મી એપ્રિલ ૨૦૧૮ ની તારીખ આપી છે.